Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

PRZEDSZKOLE "BAJKA" w LUBASZU
ul. Podgórna 5
64-720 Lubasz
tel/fax. 67 255 62 21

 

 

 

 

 

 

833897 odwiedzin

Regulamin przedszkola "Bajka" w Lubaszu

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo - opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole,
pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku od ukończenia 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

DO ZADAŃ PRZEDSZKOLA NALEŻY:

 • ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,
 • kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,
 • rozwijanie myślenia, sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej dziecka.

Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej. Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko rodzice powinni:

 • brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców,
 • zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przdszkolnym "kąciku dla rodziców",
 • ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • dbać o estetyczny wygląd dziecka - ubiór nie może krępowac dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zabawach i zajęciach,
 • zgłaszać nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • informować niezwłocznie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju,
 • uiszczać ustaloną opłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15- tego dnia każdego miesiąca.

PRAWA RODZICÓW:

 • rodzice zapoznają się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • wdrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.